#58 Sunshine

High on Sunshine – Benny Golson
Sunshine – De La Soul
Sunshine Feel Good – Snoop Dogg feat. Kim Burrell
I Found Sunshine – Monk Higgins
Don’t Take My Sunshine – J.A.L.N. Band
I Get High – Aretha Franklin
High on Sunshine – The 5th Dimension